ขั้นตอนการดำเนินงาน

1   ทำสัญญากับทางร้าน

2   การวางเงินมัดจำ

    2.1  การวางเงินมัดจำ 50% 

( ในกรณีที่ราคางานไม่เกิน 200,000 บาท )

    2.2  การวางเงินมัดจำ 40% (งวดแรก)  30% (งวดที่2)  30% (งวดสุดท้าย) 

(ในกรณีที่ราคางาน 200,000- 500,000 บาท )

    2.3  การวางเงินมัดจำ 30% (งวดแรก)  30% (งวดที่2)  40% (งวดสุดท้าย) 

(ในกรณีที่ราคางานเกิน 500,000 บาท )

3   หลังจากที่ทำสัญญา วางเงินมัดจำแล้ว

    3.1  ทางเราจะผลิตงานให้ท่านตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

    3.2  ความคืบหน้าของงาน ทางเราจะแจ้งให้ท่านรับทราบทางช่องทาง ที่ท่านสะดวกเป็นระยะ