ผลงานติดตั้งสแตนเลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ